سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شکوفه ساریخانی خرمی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
علی کیانی پویا – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
مسعود حقیقت – اداره کل هواشناسی فارس

چکیده:

این آزمایش با هدف ارزیابی عملکرد لاین های امیدبخش و ارقام گندم متحمل به شوری در شرایط زارعین استان فارس با استفاده از پنج لاین ER-،ER- ER-Salt-82-14، ER-Sait-82-19،Salt-82-6 اکبری، بم و رقم کویر به عنوان شاهد انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و در شهرهای سروستان و ارسنجان در سال زراعی ۸۶-۱۳۸۵ اجرا شد. متوسط شوری عصاره اشباع خاک در طول فصل رشد در سروستان ۹/۹۷ds/m و در ارسنجان ۹/۳۴ds/m بود. نتایج حاصل نشان داد که در سروستان ژنوتیپ ها از نظر روز تا ظهور سنبله، روز تا رسیدگی و تعداد دانه در سنبله و در ارسنجان از نظر ارتفاع بوته اختلاف معنی داری داشتند ولی در سایر صفات از جمله عملکرد اختلاف معنی داری بین لاین ها وجود نداشت . بین مکان های مورد آزمایش نیز از نظر صفات روز تا ظهور سنبله، روز تا رسیدگی، ارتفاع بوته، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه اختلاف معنی داری وجود داشت . نتایج به دست آمده همچنین حاکی از برتری نسبی لاین ها در ارسنجان نسبت به سروستان بود.