سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شهاب هدایت – دانشجوی کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میان
منوچهر فربودی – دانشجوی کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد
محمد باقر خورشیدی بنام – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی
شهرام عزیزی چاخرچمن – کارشناس ارشد زراعت و عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد تبریز

چکیده:

به منظور بررسی عملکرد و صفات موثر بر عملکرد دانه کلزا در کشت پاییزه، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار با چهار رقم کلزا Option500 ،Hyola 401 ، zHyola 308 و Rgs 003 طی سال زراعی ۸۵-۸۶ در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل واقع در مغان مورد مطالعه قرار گرفت . نتایج تجزیه واریانس تنوع زیادی را در بین ارقام مورد مطالعه از نظر تمام صفات مورد مطالعه نشان داد . مقایسه میانگین صفات مورد بررسی نشان داد که ارقام Hyola 308 ،Option 500 ،Hyola 401 و Rgs 003 به ترتیب دارای عملکرد ۲۹۹۳، ۲۴۶۵، ۲۴۳۰ و ۲۲۱۷ کیلوگرم در هکتار بودند. از نظر صفات درصد سبز گیاه، تعداد خورجین در بوته و وزن هزار دانه رقم Hyola 401 نسبت به سایر ارقام برتری داشت. همبستگی صفات درصد سبز گیاه، تعداد خورجین در بوته، وزن هزار دانه و زمان رسیدگی با عملکرد دانه مثبت و معنی دار بود . در کل نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که صفات تعداد خورجین در بوته و وزن هزار دانه از اجزای موثر بر عملکرد دانه ارقام در کشت پاییزه می باشند و رقم Hyola 401 به واسطه داشتن میانگین عملکرد دانه مطلوب، به عنوان رقم مناسب برای کشت پاییزه در منطقه مغان شناخته شد.