سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مینا بهزادی نسب – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی، سازمان آب و برق خوزستان
سهراب مینائی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی، سازمان آب و برق خوزستان
روح اله مختاران – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی، سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

تحویل حجمی آب به مصرف کنندگان، یکی از مهمترین برنامه های وزارت نیرو جهت تحقق نیل به مصرف بهینه آب می باشد. در این راستا پس از برآورد صحیح مقدار مصرفی آب محصولات، تحویل مناسب آن در محل مصرف به کشاورزان از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.AF14 مقدار آب مورد نیاز با توجه به نوع محصول یا محصولات کاشته شده در اراضی تحت پوشش هر آبگیر، راندمان با توجه به سیستم آبیاری، مشخصات خاک، نوع محصول و روش کاشت آن پی ش بینی و محاسبه شده و در نهایت با تنظیم دریچه آبگیر و به کمک سازه اندازه گیری مقدار آب مورد نیاز تحویل مصر فکنندگان بخش کشاورزی میشود. دراین پژوهش به بررسی وضعیت موجود سازه آبگیر و اندازه گیری آب به وسیله نیرپیک پرداخته شده است. با استفاده از نتایج طرح مطالعاتی کالیبراسیون سازه های انداز ه گیری جریان و بازدیدهای میدانی دقت انداز ه گیری جریان توسط ساز ه های نیرپیک و مسائل و مشکلات موجود در این ساز ه ها بررسی میگرد د. در این تحقیق نتایج انداز ه گیری کالیبراسیون ۹۰ دستگاه سازه اندازه گیری نیرپیک در شبکه آبیاری دشت اوان ، ۸۶ دستگاه در شبکه ویس مورد تحلیل قرار گرفته است. نوع دریچه های ارزیابی می باشد. نتایج نشان داد که در کانا ل های شبکه های آبیاری و زهکشی ویس و اوان به ترتیب ۱۱ و ۲۵ L و XX و X شده از نوعدرصد از سازه ها آبدهی انداز ه گیری شده در محدوده ۹۰ تا ۱۱۰ درصد آبدهی اسمی بود . همچنین ۷۵ و ۳۹ درصد از کل سازه های این دو شبکه آبدهی انداز ه گیری شده کم تر از ۹۰ درصد آبدهی اسمی است و در ۱۴ و ۳۶ درصد به ترتیب در دو شبکه از ساز ه ها مقد ار آبدهی انداز هگیری شده بیشتر از ۱۱۰ درصد آبدهی اسمی است. در شبکه های فوق الذکر عوامل مختلفی در عدم دقت این ساز ه ها وجود دار د که مهمترین آنها عبارتند از : رسو بگذاری کانال در بالادست سر ریزهای نوک اردکی ، عدم دقت در طراحی رقوم آستانه ، نصب سازه، تخریب سرریز نوک اردکی، ایجاد اغتشاش در سطح آب به علت عدم رعایت فاصله آبگیری از خروجی ساز ه های بالادست در کانال ، بالا آمدن سطح آب کانال پایین دست نسبت به سطح آب پی ش بینی شده به علت عدم اجرای شبکه های فرعی ، تغییر مقدار عمق آب نسبت به عمق آب پیش بینی شده در کانال بالادست یا پایی ندست سازه به علت رسو بگذاری در کانال و در نتیجه کاهش ظرفیت کانال. در انتها پیشنهادات لازم در خصوص اصلاح عملکرد در شبکه های موجود و توصیه های لازم در خصوص این سازه ارائه می شود