سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسن فیضی – مدیر گروه کشاورزی و دامپروری موسسه تحقیقات و فناوری رضوی
افشین فرحبخش – مدیر صنعت و معدن موسسه تحقیقات و فناوری رضوی و عضو هیات علمی دانشگاه آ
مهدی نصیرپور – کارشناس باغبانی و سرپرست واحد باغات موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه آستا

چکیده:

به منظور مقایسه کمیت و کیفیت عملکرد ۱۸ رقم گوجه فرنگی و تعیین ارقام مناسب جهت کاشت در سطح وسیع آزمایشی در مؤسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس رضویواقع در کیلومتر۱۷جاده مشهد – سرخس در سال ۱۳۸۳ به اجرا درآمد. طرح آزمایشی به صورت بلوکهای کامل تصادفی با۱۸تیمار در سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد در بین ارقام مورد آزمایش رقم پروسسور۱۱۲با عملکردی معادل۶۲/۰۷تن در هکتار در چین اول نسبت به بقیه ارقام و رقم شاهد ( ۴۱/۶تن در هکتار ) بطور معنی داری از عملکرد بالاتری برخوردار بود. در چین دوم رقم شیپر ۵۲۷ با عملکردی معادل۷۷/۰۲تن در هکتار دارای فرم رشد نامحدود بوده و از لحاظ آماری نسبت به بقیه ارقام عملکرد بالاتری تولید نمود و دو رقم، پتوپراید۵وارلی اوربانا وای دارای فرم رشد محدود بوده و ارقامی دیررس می باشند که در رتبه های بعدی قرار گرفتند. بیشترین عملکرد کل میوه را به ترتیب جی اس ۱۵ ، ارلی اوربانا وای ، پتوپراید ۲ ، رددیاموند ، پروسسور ۱۱۲ ، شیپر ۵۲۷ و پتوپراید۵ تولید و رقم پنک بال با عملکردکل ۴۶/۰۹ تن در هکتار به طور معنی داری کمترین عملکرد را تولید نمودند. رقم شاهد ( پتوارلی سی اچ ) نیز با عملکرد کل حدود ۸۲/۹۷ تن در هکتار در گروه اول قرار گرفت. نتایج نشان دارد که رقم پروسور ۱۱۲ و جی اس ۱۵ دارای کمترین PH بودند و بر عکس ارقام ارلی اوربانا وای اف و تانگو به طور معنی داری دارای بیشترین PH بودند.