سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجید دشتی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
علی اشرف جعفری – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
ایمان یوسفی جوان – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

به منظور مقایسه نمونه های مختلف Elymus hispidus var. Hispidus اخذ شده از بانک ژن موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع از نظر عملکرد کیفی و کمی علوفه آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مرکز تحقیقات ک شاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ اجرا شد. صفات وضعیت استقرار، شادابی، ارتفاع بوته، عملکرد علوفه تر و خشک، قابلیت هضم، قندهای محلول در آب، پروتئین خام، دیواره سلولی بدون همی سلولز (ADF) و خاکسترکل مورد مطالعه قرار گرفتند . نتایج تجزیه وار یانس نشان داد که تفاوت میان نمونه ها برای کلیه صفات معنی دار بود . درصد استقرار نمونه ها از حداقل ۵۱ تا ۹۵ درصد نوسان داشت. نمونه های ارومیه و اسد آباد در مقایسه با سایر نمونه ها از بالاترین وزن علوفه تر و خشک و نیز ارتفاع بوته برخوردار بودند . تفاوت معنی داری بین صفات کیفی در بین نمونه های مورد مطالعه مشاهده گردید به طوریکه درصد قابلیت هضم از ۴۴ درصد در نمونه خوش ییلاق(گرگان) تا ۵۸ درصد در نمونه پاتاوه (یاسوج) نوسان داشت با وجود این بیشترین درصد پروتئین متعلق به نمونه های چهارتاغ (شهرکرد) و فریدن بود . نمونه های پاتاوه (یاسوج) و قیدجند (مشکین شهر) به ترتیب با ۱۳/۷ و ۷/۱ درصد از بالاترین و پایین ترین قندهای محلول در آب برخوردار بودند بر همین اساس پایین ترین درصد ADF متعلق به نمونه پاتاوه(یاسوج) بود. نتایج حاصل از تجزیه همبستگی فنوتیپی دوگانه صفات نشان دادند که هم بستگی قوی و مثبتی بین صفات وزن تر و وزن خشک علوفه، شادابی و ارتفاع بوته مشاهده گردید . درصد ماده خشک قابل هضم همبستگی منفی در سطح ۵ درصد با ارتفاع و شادابی داشت اما این رابطه با درصد قندهای محلول مثبت و معن یدار بود. جدول تجزیه همبستگی همچنین نشان داد که رابطه قابلیت هضم علوفه با درصد ADF منفی و معنی دار بود.