سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هادی رحیم زاده – مجموعه آموزشی فلسفی ، دانشکده پیراپزشکی
علی ظفرزاده – مجموعه آموزشی فلسفی ، دانشکده پیراپزشکی
حسین کمانی – مجموعه آموزشی فلسفی ، دانشکده پیراپزشکی

چکیده:

پرتوتابی آب آشامیدنی با فرابنفش (UV) به عنوان یک گزینه توجه برانگیز انجام گندزدایی آب در دنیای امروز مطرح شده است. قابلیت این روش در تامین اهداف جدید تصفیه آب و مقررات مربوطه بخاطر اثبات کارایی کافی در نابودسازی پاتوژنها ضمن نداشتن فراورده های جانبی خطرناک میباشد. این بررسیبا هدف تعیین کارایی لامپ با فشار متوسط در انجام مرحله اولیه گندزدایی آب یعنی پیش از انجام مراحل انعقاد و صافی سازی انجام گرفته است. بدین منظور نمونه های آب خام در یکراکتور در مقیاس ازمایشگاهی برای زمان ۳۰ ثانیه پرتوتابی گردید. نتایج حاصل از این مدت زمان تماس با پرتو نشان دهنده نزدیک دو لگاریتم (۹۹ درصد) کاهش در شمارش کلی باکتری های هتروتروف (HPC) بوده است، بدون اینکه افزایشی در میزان نیتریت آب از رقم حداکثر مجاز (MCL) ملاحظه شود. با توجه به اینکه در استفاده از لامپ فشار متوسط ایجاد نیتریت به عنوان یک فراورده جانبی زیان اور گزارش شده است جهت تکیمل این بررسی نمونه های سنتتیک آب که دارای غلظت های مختلف از نیترات (پیش ساز نیتریت) بودند نیز زتهیه گردید و با بررسی نتایج پرتوتابی این سری از نمونه ها مشخص گردید مادام که میزان اولیه نیترات آب از ۱۰mg/L N-NO3 تجاوز نکرده باشد ریسک افزایش غلظت نیتریت از رقم MCL آن بوجود نمی آید. نتیجه گیری دیگری که از انجام بررسی بر روی نمونه های با کدورت های مختلف از آب حاصل شده بیان گر این مطلب است که گندزدایی آب تا نیل به حذف حداقل ۹۰ درصدHPC حتی تا کدورتهای حدود ۷۵۰NTU با بکارگیری لامپ فشار متوسط امکان پذیر خواهد بود. در حالی که با استفاده از لامپ های متعارف فرابنقش (کم فشار) تامین اهداف مختلف گندزدایی آب حتی در کدورتهای حدود یک دهم از رقم فوق غیر ممکن می باشد.