سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد حاجی زاده صفار – شرکت برق منطقه ای خراسان – شرکت مدیریت تولید برق توس

چکیده:

با تاسیس شرکتهای تعمیراتی و استقلال آنها در بخش تولیـ د و با توجه به سیاست وزارت نیرو مبنی بر برون سپاری فعالیتهـا امروزه در اکثر نیروگاههای کشور ، عمـدتا تعمیـرات اساسـی نیروگاهها بعهده شرکتهای تعمیراتی واگذار می گردد . با توجه به عملکرد متفاوت شرکتهای تعمیراتـی از نظـر تـوان بالقوه و بالفعل، حیطه فعالیت ، تعداد پرس نل و نحوه برخـورد آنان با کار ، ضـروری اسـت در تعیـین صـلاحیت شـرکتهای تعمیراتــی دقــت کــافی بعمــل آیــد . ارزیــابی پیمانکــاران در نیروگاهها توسط دستگاه نظارت یکی از راههایی است که می تواند در تعیین صلاحیت فنی پیمانکاران نقشـی اساسـی ایفـا نماید .
نظر به عملکرد متفاوت این شرکتها در نیروگاهها ، بطوری که برخی از آنها موفـق عمـل نمـوده و تعـدادی دارای عملکـرد ضعیف مـی باشـند، ارزیـابی عملکـرد آنهـا در طـول پـروژه تعمیرات الزامی است و از آنجـا کـه حفـظ تولیـد و پایـداری شبکه بستگی به کیفیت مناسب تعمیـرات اساسـی نیروگاههـا دارد، بایستی مورد توجه جد ی مسئولین قرار داشـته باشـد . در این مقاله نحوه ارزیابی عملکرد ۹ شـرکت تعمیراتـی کـه در تعمیرات اساسی نیروگاه شهید مفتح همـدان در سـال جـاری شرکت داشته اند بیان شده است . اهداف ارزیابی پیمانکاران ، تقسیم بندی شرکتهای تعمیراتی و
حیطه وظایف هر کدام ، تعیـین پارامتر هـای ارزیـابی ، روش اجرا، بررسی عملکرد هر شرکت و مقایسه شرکتها با یکـدیگر از مطالبی است که در این مقاله به آن اشاره شـده و نتـایج آن
در پایان آورده شده است .