سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

نادره السادات نجفی زاده –

چکیده:

برای بازاریابان بین المللی بسیارحائزاهمیت است که بدانندبرای بازارهای مختلف که دارای بازارهای مختلف که دارای نیازهای مختلف هستندو می خواهنددرهربازاربه حداکثرسهم بازاردست یابندآیا بایدآمیخته بازاریابی متفاوتی رامتناسب باهربازارطراحی کنند یا ازهمان استراتژی آمیخته بازاریابی مورد استفاده درکشورخودی یامبدا استفاده نمایند.این پژوهش سعی دارد تا این سوال رامورد بررسی قراردهدکه چگونه ابعادمحصول و عوامل تاثیرگذارخارجی برطیف انتخاب استراتژی استانداردسازی وتعدیل اثرمیگذارندوبازاریابان بین المللی رابه سمت انتخاب یکی ازاستراتژیهای متناسب با بازارکشورخارجی یا مقصدسوق می دهندباانجام این تحقیق درپنج شرکت بین المللی خارجی درایران و گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها ی مورد نیازتلاش کردیم تاصحت فرضیات خودرامورد آزمون قراردهیم یافته های تحقیق بیانگرآن است که عوامل مربوطبه ابعادمحصول وعوامل خارجی تاثیرگذاردارای رابطه معنی داری با استراتژی استانداردسازی و تعدیل می باشندو عامل های برچسب زنی محصول ازعوامل ابعادمحصول وعوامل فرهنگی – اجتماعی و عوامل قانونی -سیاسی ازعوامل تاثیرگذارخارجی ازجمله عواملی هستندکه تصمیم گیران بین المللی شرکتهای موردتحقیق رابه سمت استفاده ازاستراتژی تعدیل سوق داده اند.