سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
محمدرضا سرمستی امامی – استادیار مهندسی شیمی دانشگاه علم و فناوری مازندران
رحمان عرفانی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه علم و فناوری مازندران

چکیده:
در این پژوهش از آزمایش های مختلف خوردگی برای بررسی عوامل خوردگی مبدل حرارتی پوسته و لوله درپالایشگاه لاوان استفاده م ی شود. مبدلهای حرارتی پوسته و لوله با جریان آب دریا درون لوله مبدل عمل س رد کردن بوتان درون پوسته را انجام می دهند. از این رو سه عدد لوله مبدل حرارتی از واحد گاز مایعLPG برای بررسی انتخاب شد. در این پژوهش از تکنیک نوین نویز الکتروش یمیایی برای بررسی محصولات خوردگی روینمونه های خورده شده و نیز روش های الکتروشیمیایی ایمپدانس و پلاریزاسیون سیکلی برای تعیین عامل خوردگی ا ستفاده شده ا ست . نتایج این آزمایش ها ن شان داد که نمونه آ لیاژ برنج به کار رفته در برابر خوردگی یکنواخت و خوردگی حفره ای مقاوم ا ست . در نتیجه عامل خوردگی می تواند نا شی از وقوع خوردگی تنشی و خوردگی انتخابی در آلیاژ به کار رفته در ساخت لوله ه ای مبدل با شد . همچنین خوردگی سایشی و خوردگی گالوانیک نیز در محل اتصال لوله ها به صفحات نگهدارنده مشاهده شد.