سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمدرضا عباسیان – دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشگاه مواد و انرژی
حامد محبی – دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

امروزه نانو لوله های کربنی ب هدلیل خصوصیات فوق العاده مکانیکی، الکتریکی و شیم یایی بسیار مورد توجه هستند . این خصوصیات منحصر بفرد نانو لولههای کربنی باعث می شود تا از این مواد در کاربردهایی مانند تفنگ نشر م ی دانی، لوازم نانو الکتریک، الیاف تقو یت کننده در کامپوزیت ها ( به دلیل استحکام بالا، پایداری بالا ی حرارتی و شیمیایی ) نانو وایرهای رسانا ، نانو ابزار ( مانند سوزن حسگر برایAFM و STM و غیره) مخازن تبدیل و ذخیره انرژی، پایه کاتالیست ها وکاربردهایی نظیر این استفاده شود . یکی از روش های سنتز نانو لوله های کرب نی روش ر سوب نشان ی شیمیایی از فاز بخار است که به دلیل سادگی روش ، دما ی نسبتً ا پا یین، قابل یت کنترل ابعاد نانو لولهها و تول ید نانو لوله ها با خلوص بالا در سالهای اخیر مورد توجه قرار گ رفته است . در این نوشتار عوامل مؤ ثر بر سنتز این نانو لوله ها از قبیل دما، نوع کاتالی ست و دانسیته سطح ی آن، شرایط دمایی و محیط ی سنتز مورد ارزیاب ی قرار گرفته است . مشخص گردیده است که دمای کمتر سنتز برای حصول نانو لولههای کوچک و یکنواخت مناسب تر بوده ولی در دما ی پایین سرعت رشد کمتر است . دانس یته سطحی بالاتر کاتال یست منجر به تول ید نانو لولههایی یکنواخت با جهت گیری یکسان م یشود . همچن ین حرارت دهی زیرلایه در محیط نیتروژن باعث افزایش سرعت رشد نانو لولههای کربنی می شود.