سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدجواد عصاری – کارشناس ارشد سم شناسی گروه بهداشت حرفه ای
عبدالرحمان بهرامی – استادیار گروه بهداشت حرفه ای
حسین محجوب – استادیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پ

چکیده:

این پژوهش با هدف کلی ارزیابی عوامل موثر بر پراکنش ذرات سرب در هوای جایگاههای پمپ بنزین، در محدوده زمانی آذر ماه ۷۷ لغایت خرداد ماه ۷۸ در شهر همدان انجام پذیرفت. بدین منظور ۸۲ نمونه از هوای ۵ جایگاه مورد پژوهش در ایام تعطیل و غیر تعطیل هفته در شیفتهای کاری صبح، عصر و شب توسط پمپ نمونه بردار فردی و فیلتراستر سلولزی جمع آوری و پس از انتقال به آزمایشگاه وانجام عملیات آماده سازی، با استفاده از دستگاه جذب اتمی تعیین مقدار گردید، همچنین اطلاعات مربوط به نمونه های هوا از قبیل تعداد خودروی بنزینی در حال سوختگیری در واحد زمان، رطوبت نسبی، دما و غیره در فرم ویژه ای ثبت شده و نهایتاً داده های بدست آمده با آزمونهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میانگین غلظت سرب هوا در جایگاههای مورد پژوهش برابر(فرمول در متن اصلی موجود می باشد) بدست آمد که بین میانگین غلظت سرب هوا با ایام هفته (p=0/04) ، تعداد خودروی بنزینی در حال سوختگیری در واحد زمان (P<0/0001 و r=0/64)، رطوبت نسبی(p<0/0004 و r=0/40)، و دما(P<0/0001 و r=0/39) ارتباط معنی دار مشاهده شد. در حالیکه ارتباط بین غلظت سرب هوا با شیفتهای کاری و سرعت جریان هوا معنی دار نبود. این مطالعه نشان داد که غلظت سرب هوای جایگاههای پمپ بنزین شهر همدان بیش از حد مجاز توصیه شده سازمان بهداشت جهانی(WHO) برای هوای آزاد و کمتر از حد آستانه مجاز پیشنهادی انجمن متخصصین بهداشت صنعتی آمریکا(ACGIH) جهت مواجه های شغلی می باشد.