سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جهانفر دانشیان – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
علی اصلان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمدرضا اردکانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
پریسا جنوبی – دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

برای شناسایی پاسخ ارقام و لاین های سویا نسبت به فتوپریود، دما و اثر همزمان آن ها، آزمایشی در شرایط طبیعی اجرا شد . تیمار فتوپریود و دما از طریق تغییر زمان کاشت اعمال گردید . به این لحاظ ٥ تاریخ کاشت از دوم خرداد ماه به فاصله ١٤ روز درنظر گرفته شدند و در هر تاریخ کاشت ١٥ رقم و لاین در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند . پس از ارزیابی میزان طول روز، درجه روز رشد و فتوترمال در طول دوره رشد، اثر هر یک از متغیر های مذکور با صفات زمان شروع گلدهی و طول دوره نمو زایشی با استفادهاز روش رگرسیون چند گانه برازش گردیدند . نتایج بد ست آمده نشان داد که در بیشتر ارقام و لاین های مورد بررسی متغیرهای درجه روز رشد، فتوپریود و فتوترمال اثر قابل توجهی بر زمان وقوع گلدهی داشتند. اما در ارقام Union و Clark تنها متغیرهای درجه روز رشد و فتوپریود وارد مدل گردیدند و واحد فتوترمال مؤثر واقع نشد . بنابراینبرای زمان وقوع گلدهی در این ارقام دریافت فتوپریود و درجه روز رشد بطور جداگانه الزامی است . اثر فتوپریود در کلیه تیمار های مورد بررسی بر طول دوره زایشی مؤثر بود و افزایش دوره فتوپریود سبب تأخیر در زمان رسیدن کلیه ارقام و لاین های مورد بررسی گردید . در ارقام و لاین های مورد بررسی تنها در رقم ELF دوره زایشی تحت تاثیر درجه روز رشد قرار گرفت . بنابراین بنظر می رسد درجه روز رشد تاثیر قابل توجهی در رسیدن این رقم داشته است به طوری که در مراحل روز تا گلدهی و طول دوره زایشی اثر متغیر مذ کور معنی دار بود. سایر ارقاممورد بررسی از حساسیت زیادی نسبت به تغییرات طول روز برخوردار بودند.