سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهدی عباس نژاد – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدمسعود مجدزاده – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان
روح اله شریف زاده – مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی ماهان

چکیده:

آلودگی خاک و تجمع فلزات سنگین در محصولات کشاورزی در مناطق صنعتی یکی از مهمترین مسائل زیست محیطی محسوب می گردد که زندگی جانوران و گیاهان را به مخاطره می اندازد. در این تحقیق به منظور وضعیت پراکنش کادمیوم، روی، مس و سرب در اندامهای هوایی گیاهان غالب منطقه حوالی معدن فیض آباد راور،گز ((Tamarix sp.، بید (Salix alba)، سنجد (Elaeagmus angusdisolia)، گردو (Juglans regia)، زبان گنجشک (Fraxinus rotunbisolia)و نی Phragmites australis))،اندامهای هواییاین گیاهان جمع آوری شدند و به منظور مقایسه عناصر ذکر شده ، اندامهای گیاهی مشابه از مناطق غیر آلوده (۱۵ نمونه) نیز جمع آوری گردید. پس از عصاره گیری غلظت کادمیوم، روی، مس و سرب به کمک جذب اتمی در عصاره های مورد نظر سنجیده شد و مشخص شد غلظت سرب و کادمیوم در بخش های هوایی گیاهان آلوده بطور معنی داری( ۱/۰>p) بالاتر از گیاهان مشابهی است که در مناطق غیر آلوده رویش می کنند، در صورتی که غلظت روی و مس در اندامهای هوایی گیاهان موجود در منطقه آلوده نسبت به مناطق غیر آلوده افزایش معنی داری نشان نمی دهد. همچنین در این مطالعه مشخص گردید غلظت سرب در ریشه گیاهان موردنظر تفاوت معنی داری ندارد اما غلظت کادمیوم در ریشه گیاهان مورد نظر بطور معنی دار ( ۰۰۱/۰>p) بالا می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت کانی های سرب موجود در منطقه از نوعی هستند که سرب میتواند از طریق آنها آزاد شده و وارد چرخه زیستی گردد.