سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن کاظمی – کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف اباد
رسول امیرفتاحی – استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی ثقفی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مجتبی منصوری – استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (فوق تخصص بیهوشی قلب

چکیده:

در این تحقیق یک روش غیر تهاجمی به منظور تشخیص وجود یا عدم وجود ضعف در قدرت انقباضی عضلهقلب به کمک پردازش صداهای قلبی ضبط شده توسط استتوسکوپ دیجیتال ارائه شده است. صداهای قلب از دو جزء S1 و S2 تشکیل شده است که در اثر بسته شدن دریچه های قلب به دنبال انقباضات عضله قلب به وجود می آیند.
ابتدا ویژگیهای پایه سیگنال ضبط شده تعیین گردیده و سپس این ویژگی ها با استفاده از نرم افزار MATLAB از سیگنالهای نمونه استخراج شده و در قالب یک بردار به شکبه عصبی طراحی شده اعمال می گردد. نتایج حاصل از آزمایش شبکه نشان داد کهدر ۸۵% نمونه ها نتیجه بدست آمده با نتایج بالینی بدست امده از اکوکاردیوگرافی بیمار مطابقت دارد.