سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اکرم نوری کمری – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
نبی الله یارعلی – استادیار گروه جنگل دانشگاه شهرکرد
داود مافی غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، گروه علوم جنگل، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

هدف این تحقیق، مطالعه فاکتورهای موثر بر میزان مشارکت آبخیزنشینان در طرح‌های آبخیزداری بود. جامعه آماری تحقیق شامل آبخیزنشینان شهرستان اردل واقع در استان چهارمحال و بختیاری بودند که تعداد ۱۰۰ نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده در ۵ روستا انتخاب شدند. ابزار اصلی برای جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه‌های سازمان‌یافته و از پیش آزمون شده بود. روشهای آماری مورد استفاده شامل روش‌های توصیفی (میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات) و روشهای آماری توصیفی (همبستگی و رگرسیون) بودند. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که رابطه مثبت و معنی‌داری میان میزان مشارکت در طرح‌های آبخیزداری و متغیرهای سطح سواد، میزان مالکیت زمین زراعی، میزان استفاده از وسایل ارتباطی و مزیت نسبی وجود دارد. همچنین، رابطه منفی و معنی‌داری میان میزان مشارکت در طرح‌های آبخیزداری و متغیرهایی مانند سن، تجربه کشاورزی و تعداد دام وجود دارد. نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که ۶۹ درصد از تغییرات متغیر وابسته میزان مشارکت در طرح‌های آبخیزداری توسط متغیرهای مستقل مزیت نسبی، سطح سواد، میزان استفاده از وسایل ارتباطی و تعداد دام تبیین می‌گردد. بر این اساس، عوامل موثر بر میزان مشارکت روستاییان در طرح‌های آبخیزداری، عوامل ادراکی، فردی، ارتباطی – اطلاعی و اقتصادی می‌باشد.