سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ایرج محمدفام – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده:

امروز استفاده از روشهای فنی و مهندسی به تنهایی برای پیشگیری از حوادث کافی نبوده و لازم است تدابیری برای تکمیل راهکاری مورد استفاده اندیشیده شود در همین راستا همین ارتقاء فرهنگ ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE)به عنوان یک رویکرد ویژه در مدیریتHSEمورد توجه قرار گرفته است. جامعه مورد نظر جهت انجام پژوهش یک واحد نیروگاهی بود. داده های مورد نیاز پژوهش با استفاده از پرسشنامهHSEاستاندارد شده و محاسبه شاخصهای تحلیلی حوادث جمع آوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که نمره فرهنگHSEبا میزان آموزشهای دریافتی، نوع مسئولیت، نوع شغل و سابقه کار ارتباط معنی داری دارد. اصلاح فاکتورهای شناسایی شده موثر در ارتقاء فرهنگHSE و کاهش احتمال بروز حوادث نیازمند و اجرای یک برنامه مدیریت فرهنگ در تمام سطوح سازمانی می باشد