سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی نانوفنآوری و کاربردهای آن در صنایع نفت، گاز و پتروشمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

چکیده:

زئولیت ها گروهی از پلی مرهای معدنی هستند که بصورت طبیعی و سنتزی وجود دارند . زئولیت ZSM-5 بطور تجاری بعنوان کاتالیست در واحدهای FCC برای افزایش عدد اکتان بنزین، افزایشLPGاستفاده می شود[۱]توانایی زئولیت ZSM-5 . بعنوان کاتالیست به حضور مراکز فعال اسیدی و اندازه کانال ها و حفره ها و مساحت سطح وسیع آنها مربوط می شود . [۲]
زئولیت های دارای اندازه کمتر از ) ) nm ۰۰۰۱ بعنوان نانو زئولیت در نظر گرفته می شوند . [۳] پلی استایرن جزو پلی مرهای پرمصرف در صنایع و زندگی روزمره می باشد کهحدود ۱۰ % از کل ضایعات پلاستیکی تولید شده مربوط به این پلی مر می باشد .در این کار پژوهشی نانو زئولیتی با استفاده از کائولن زنوز ( آذربایجان شرقی ) سنتز شده و با روش های XRD, FT-IR, SEMمورد شناسایی قرار گرفته است و سپس کاتالیست هایی بر پایه آنها با استفاده ا ز اکسیدهاو نمکهای فلزی ,FeCl3 Fe2O3,K2CO3,V2O5تهیه شده و به کمک دستگاه های GC,GC-MSارزیابی فعالیت کاتالیتیکی کاتالیست های تهیه شده در دگراداسیون پلی استایرن انجام شدو با نتایج بدست آمده ازکراکینگ حرارتی مقایسه شده که افزایش قابل توجهی در تولید استایرن به کمک این کاتالیست های سنتزی در مقایسه با کراکینگ حرارتی مشاهده می شود که این خود نویدی به بازیافت ضایعات پلی استایرن و تبدیل آنها به منومر استایرن وبرگشت آنها به چرخه تولید می باشدکه نه تنها از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است بلکه باعث کاهش آلودگی های محیت زیست نیز می گردد .