سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آرش حق پرست کاشانی – پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، گروه انرژیهای نو ایران
مهرداد عدل – پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، گروه انرژیهای نو ایران

چکیده:

در این مقاله مطالعه ای جامع در زمینه نیروگاههای برق آبی میکرو و ارزیابی فنی – اقتصادی اجرای پروژه های مزبور در کشور صورت گرفت . همچنین با توجه به سابقه پروژه های انجام شده در کشور در این زمینه، مقایسه هزینه ای بین پروژه های برق آبی میکرو در ایران با موارد مشابه در کشورهای مختلف انجام شد . سپس مطالعه موردی امکان سنجی اجرای سیستم میکرو هیدرو در مسیر رودخانه سیرود براساس اطلاعات محلی ثبت شده انجام و در نهایت هزینه برق تولیدی بر اساس مطالعات اقتصادی بدست آمد و با قیمت جهانی آن مقایسه شد . در ادامه، نتایج تحلیل با سیستم دیزلی جایگزین به تفضیل مقایسه گردید و مشخص شد که جمع هزینه حقیقی سوخت مصرفی و هزینه اجتماعی آلاینده های منتشرة نیروگاه دیزلی، بنوبة خود معادل ۵۹۹ ریال بر کیـلووات ساعت می باشـد که بالاتر از بهای تمام شده بـرق آبی در مطالعة موردی یادشده است . در بخش دیگری از این تحقیق، راهکارها و پیشنهادهایی در راستای اقتصادی نمودن اجرای پروژه های میکرو هیدرو و کاهش بهای تمام شدة برق ارائه شد .