سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

افسانه حسینی – کارشناس ارشد سازههای آبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رامین فضل اولی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمد حسین زاده – کارشناس ارشد سازههای آبی، آب منطقهای استان آذربایجان شرقی

چکیده:

رودخانه قزل اوزنیکی از مهم ترین رودخانه های ایران می باشد. اهمیت این رودخانه، بهره برداری از آن و وابستگی اقتصاد مناطق مجاوررودخانه، مطالعات جامع آن را در اولویت اهداف سامان دهی رودخانه های م هم کشور قرار داده است . در این تحقیق بازه ای از این رودخانه که عملیات ساما ن دهی با هدف حفاظت سواحل و اصلاح مسیر رودخانه با استفاده از آب شکنها و خاکریزهای طولی انجام پذیرفته است، انتخاب گردید . سپس سازه های احداث شده توسط شبی ه سازی کامپیوتری و نیز باردیدهای میدانی مورد ارزیابی فنی و هیدرولیکی قرار گرفت. در نهایت آثار مثبتیا منفی طرح بر منطقه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.