سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهیه شهبازی – پژوهشگاه نیرو پژوهشکده انتقال و توزیع نیرو گروهخط و پست
صفر فرضعلی زاده – پژوهشگاه نیرو پژوهشکده انتقال و توزیع نیرو گروهخط و پست

چکیده:

ترانسفورماتورها یکی از تجهیزات مهم شبکه قدرت می باشند . بروز خطا در این تجهیزات و عـدم شناسـایی بـه موقـع آنهـا باعث خروج ترانسفورماتورها از شـبکه قـدرت و یـا کـاهش عمر عایقی آنها و د ر نهایـت وارد شـدن خسـارات اقتصـادی قابــل ملاحظــه ای مــی گــردد . از ایــن رو امــروزه اســتفاده از سیستم هـای مانیتورینـگ on-line بـه منظـور پیشـگیری و یـا تشخیص به موقع عیوب، بسیار مورد توجه قرار گرفته اسـت . در این مقاله ابتدا قابلیت ها و امکانات یک سیستم مانیتورینـگ on-line مو رد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و سپس محاسباتاقتصادی در جهت توجیه استفاده از این سیسـتم هـا در داخـل کشور انجام شده است .