سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حسین جعفری – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
فردین حامدی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
روزبه رضایی زنگنه – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
کیومرث صیادیان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:

استفاده بهینه از منابع موجود با اشراف به اینکه کشور جزء مناطق خشک جهان محسوب می شود در جهت تولید محصولات زراعی از مهمترین مسائلی است که باید به آن توجه خاصی صورت گیرد . گندم یکی از محصولات راهبردی کشور و از جمله محصولاتی است که به منظور افزایش تولید آن هر چه بیشتر باید کوشش نمود . یکی از راههای افزایش تولید بازاء هر واحد آب مصرفی از طریق کاربرد شیوه های جدید آبیاری است . آبیاری قطره ای نواری از جمله شیوه های جدید آبیاری است که تعیین طول و فاصله نوارها و فشار کارکرد بهینه سامانه در این روش آبیاری باعث بالا رفتن کارایی مصرف آب روی این محصول می شود . باغانی و علیزاده (۱۳۷۹) گزارش نمودندکه بطور متوسط کارآیی مصرف آب در روش قطره ای در هندوانه، خربزه و گوجه فرنگی به ترتیب حدود ۳ ، ۳ و ۲ برابر روش شیاری بود (۱) نتایج مطالعات کوتس وارا (۱۹۹۰) در روش آبیاری قطره ای و سطحی بر روی گوجه فرنگی نشان داد که عملکرد محصول در سامانه آبیاری قطره ای و سطحی به ترتیب برابر ۱۴/۴ و ۱۰/۶ تن در هکتار و مقدار آب مصرفی به ترتیب ۲۲/۴ و ۳۱/۷ سانتیمتر بود (۵) یوی فنگ (۱۹۸۸) در تحقیق خود روی گیاه خیار به این نتیجه رسید که مقدار آب مصرفی در روش قطره ای یک سوم جوی پشته ای بوده در حالیکه عملکرد محصول به میزان ۴۷ درصد افزایش داشته است . کیفیت محصول نیز در روش قطره ای بهتر بود (۴) فرهادی (۱۳۷۶) گزارش نمود که روش قطره ای سبب افزایش ۱۶ درصد عملکرد خربزه نسبت به شیاری گردید (۳) خزاعی (۱۳۷۶) در مقایسه عملکرد و کیفیت خربزه در دو روش آبیاری قطره ای و شیاری گزارش داد که بطور کلی عملکرد در تیمارهای قطره ای نسبت به روش شیاری افزایش داشت (۲) مطالعه انجام شده توسط شارماسارکر و همکاران (۲۰۰۱) در منطقه ویومینگ آمریکا در خصوص کارایی مصرف آب و کود در دو روش آبیاری قطره ای و جویچه ای بر روی چغندرقند نشان داد که عملکرد غده، درصد قند و میزان نیترات خاک در حالت آبیاری قطره ای با رژیم های
مختلف آبیاری از روش جویچه ای بیشتر است نتایج بیانگر این بود که در سامانه قطره ای با استفاده از مقدار آب و کود کمتر می توان تولید یکسانی با سیستم جویچه ای داشت . استفاده از رژیم های مختلف آبیاری نشان داد که کوتاه کردن فواصل آبیاری سبب افزایش کارایی مصرف آب، ازدیاد عملکرد چغندرقند و کاهش تلفات نفوذ عمقی می گردد (۶) تانولی (۲۰۰۱) با بررسی تاثیر دو سامانه آبیاری تفنگی و قطره ای نواری بر روی عملکرد کمی و کیفی چغندرقند و تحلیل اقتصادی سامانه های مذکور به این نتیجه رسید که سیستم قطره ای نواری باعث افزایش ۱۶ درصد عملکرد محصول گردید در حالیکه مصرف آب به اندازه ۲۴ درصد کاهش یافت(۷).