سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رباب پرتواعظم – کارشناس ارشد مهندسین مشاور آبدان فراز
حیدرعلی کشکولی – استاد دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهیدچمران اهواز
عبدعلی ناصری – دانشیار دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهیدچمرا ناهواز

چکیده:

در این تحقیق از چهار منطقه استان (اراضی مجتمع عالی – آموزشی و پژوهشی رامین، شرکت کشت و صنعت میان آب، شرکت توسعه و صنایع جانبی واحد امیرکبیر، اهواز (اراضی دانشگاه شهید چمران) که دارای سیستم آبیاری و زهکشی بودند، با حفاری نمونه های فیلتر تهیه و مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتد. فیلترهای شبکه های زهکشی ملاثانی و اهواز مطابق با استانداردهای SCC و USBR نبوده ولی فیلترهای شبکه های میان آب و امیرکبیر با معیارهای فوق مطابقت داشتند. بعلاوه نفوذپذیری نمونۀ فیلترها قبل و بعد از جداسازی ذرات اختلاطی، تحت گرادیانهای ۱،۳و۵ با پرمامتر ساخته شده با استاندارد ASTM تعیین گردید. متوسطدرصد کاهش هدایت آبی فیلترها قبل و بعد از شستشو تحت گرادیانهای مختلف برای فیلترهای امیرکبیر، اهواز، لاثانی و میان آب بترتیب ۶/۶، ۶/۱۱، ۲/۲۳ و ۹ محاسبه گردید. همچنین در آزمایشات نفوذسنجی خاک فیلتر، پارامتر نسبت گرادیان که بیانگر استعداد فیلتر نسبت به انسداد توسط ذرات می باشد تعیین گردید و نهایتاً تعیین گرادیان هیدرولیکی بحرانی پایان بخش آزمایشهای تحقیق حاضر بود که مقدار ۳/۱، ۵/۱، ۹/۰ و ۲/۱ بترتیب برای شبکه های زهکشی ملاثانی، میان آب، امیرکبیر و اهواز گردید.