سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدعلی هادیان امری – دانش آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه مازندران و عضو انجمن آبخ
کریم سلیمانی – دانشیار گروه مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع دانشگاه مازندران (ساری)
محمود حبیب نژاد – دانشیار و مدیر گروه مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ماز

چکیده:

ناآگاهی از توان خاک به همراه مدیریت غلط و روش های بهره برداری نادرست، استفاده غیر منطقی انسان را از سرزمین باعث گردیده است که خود عامل کاهش بیش از حد منابع است. در این بررسی قابلیت اراضی حوزه آبخیز سد سلیمان تنگه ساری جهت استفاده بهینه از این اراضی و حفظ منابع مورد ارزیابی قرار گرفت. ابتدا لایه های توپوگرافی، پوشش گیاهی و خصوصیات سنگ شناسی و خاکشناسی منطقه در محیط GIS تهیه شد و با تفسیر عکس های هوایی هوایی منطقه در مقیاس ۱:۲۰۰۰۰ بر اساس استانداردها و دستورالعمل موسسه تحقیقات آب و خاک (نشریات شماره ۲۰۵ و ۲۱۲) ، تیپ ها و واحدهای مختلف اراضی تفکیک و با انجام عملیات صحرایی اجزاء واحد اراضی مجزا گردید. سپس با استفاده از نرم افزار ArcGIS نسخه ۹ تلفیق لایه ها، تجزیه و تحلیل داده ها و تهیه نقشه قابلیت اراضی صورت گرفته، کلیه پتانسیل های اجزاء واحد اراضی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده حوزه آبخیز تجن شامل ۵ تیپ اراضی، ۷ واحداراضی و۱۷ جزء واحد اراضی است.در خاتمه قابلیت واحدهای همگن تفکیک شده جهت کاربری های جنگل، مرتع و کشاورزی ارائه شد.