سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

فرشاد خسروی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
مرتضی امینی –
ئه وین کیخسروی – دانشجو الکترونیک

چکیده:

با توجه به وابستگی روزافزون زندگی به انرژی الکتریکی، تداوم سرویس با کیفیت خوب و عدم قطع برق مصرف کنندگان، اهمیت زیادی دارد. برای نیل به این هدف هر یک از قسمتهای اصلی سیستم قدرت باید دارای قابلیتاطمینان مناسبی باشد. در این مقاله ارزیابی شاخصهای قابلیت اطمینان نیروگاههای حرارتی با استفاده از روش جدید مدلسازی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. با استفاده از تئوری قابلیت اطمینان در سیستم های قدرت، یک مدلشبکه ای برای واحد حرارتی م یتوان ارایه کرد. شاخص های واحد در حالتهای مختلف محدودیت توان و عدم تولید توان را می توان محاسبه نمود. میانگین انرژی تامین نشده سالیانه به صورت کلی و برحسب وقوع خطاهای مختلف قابلاستخراج است. اثر تغییر زمان تعمیرات دستگاه ها را که معادل اضافه کردن هزینه و یا تعداد پرسنل می باشد، می توان برروی بهبود قابلیت اطمینان واحد بررسی نمود. با آموزش پرسنل و صرف هزین ههای اندک می توان خطای پرسنل و هزینه تعمیرات را کاهش داده و درآمد تولید را بالا برد. میتوان دستگاههای حساس را مشخص نموده و سرمای هگذاری ها را درجهت رفع خطاهای احتمالی این دستگا هها سوق داد. همچنین می توان اثر هر کدام از خطاها را بر روی شاخصهای سیستم تولید، به تفکیک نوع خطا بررسی نمود