سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی رسول زاده حقیقی – دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی مهندسی بخش برق
محمودرضا حقی فام –
رضا کی پور –

چکیده:

این مقاله به بررسی تاثیرجبرانگرهای FACTS برقابلیت اطمینان سیستم قدرت می پردازد جبرانگراستاتیکی توان راکتیو SVC به منظور تولید توان راکتیو و تثبیت ولتاژ بکاررفته است جابجاگر فاز برای تنظیم تقسیم طبیعی توان دوخط موازی مختلف مورد استفاده قرارگرفته است تا استفادهاز تمام ظرفیت هردوامکان پذیرگردد برای سنجش مقداربهبود حاصل روشی تحلیلی ارایه شده است که درآن هرشین بارتوسط منحنی تداومی باربیان شده و اندیس های انرژی تامین شده EENS تقاضای تامین نشده EPNS و مدت زمان قطع EDLC نقاط بارو سیستم با وجود ادوات FACTS و بدون آنها مورد بررسی قرار گیرد نتایج بدست آمده بهبود قابل ملاحظه ای را نشان میدهند اندیسهای مذکور برای حالت های تک پیشامد ودو پیشامد همزمان بدست اورده و نتایج مقایسه شده اند.