سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود فتوحی فیروزآباد – دانشگاه صنعتی شریف
داود کاهه – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله به ارزیابی قابلیت اطمینان سیستمهای بهم پیوسته به کمک تکنیک جدید سلامت عمومی می پردازیم . مدل سلامت عمومی سیستم کلیة حالتهای عملکرد یک سیستم را به سه حالت سلامتی، مرزی وریسک تجزیه می کند و به منظور ارزیابی سلامتی یک سیستم اندیسهای متنوعی از قبیل : احتمال سلامتی واحتمال حالت مرزی و احتمال ریسک سیستم و همچنین میانگین مدت زمان و فرکانس ازدست دادن سلامتی سیستم را تعریف می کنیم . برای درک میزان بهبودی سلامتی یک ساختار بهم پیوسته، ابتدا یک سیستم ایزولة ) ) A رامورد ارزیابی قابلیت اطمینان قرار داده و میزان سلامتی آنرا محاسبه می کنیم و سپس توسط خطوط انتقالی که خود محدودیتهایی دارند؛ به سیستم ایزولة دیگری ) ) B متصل می کنیم، آنگاه با تلفیق مدل تولید مازاد برمصرف سیستم B باحدودیتهای خطوط ارتباطی، می توان یک واحد تولید معادل مجازی را A تشکیل داد که می تواند به مدل تولید سیستم کمک شوندة اضافه گردد و دراینصورت وضعیت سلامتی این سیستم را
بهبود ببخشد . البته عوامل خاصی درمیزان بهبود وضعیت سلامتی یک ساختاربهم پیوسته دخیل هستند که با ملاحظة یک ساختار نمونه آنها را شناسایی می کنیم .