سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا حاتمی – دانشگاه بوعلی سینا همدان
محمودرضا حقی فام – دانشگاه تربیت مدرس ایران
سیدحسن موسوی – دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

پستهای فوق توزیع و انتقال نقشی مهم در عملکرد صحیح سیستم قدرت بر عهده دارند . یکی از معیارهای مهم در ارزیابی عملکرد پستها – چه در مرحله طراحی و چه در مرحله بهره برداری – مطالعات قابلیت اطمینان می باشد . بعلت دسترس پذیری بالای تجهیزات سیستم قدرت، آمار اندکی از عملکرد و رفتار آنها موجود است به همین دلیل داده های لازم برای مطالعات قابلیت اطمینان پستها از دقت وقطعیت کافی برخوردار نمی باشند . در این مقاله برای مدل نمودن عدم قطعیت داده های ورودی، استفاده از مجموعه های فازی پیشنهادی شده است و با انتخاب تابع عضویت مناسب برای داده های ورودی، الگوریتم محاسبات فازی قابلیت اطمی نان پستها ارا ئه شده است . در انت ها نیز روش پیشنهاد شده روی پستkv20/63شماره ۳همدان اجراء شده است که نتایج بدست آمده بیانگر موثر وکارا بودن روش در برخورد با عدم قطعیت داده های ورودی است .