سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

صادق فاضل – کارشناس ارشد مهندسی برق سازمان صنایع هوافضا
علی پیروی – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده مهندسی
فریده ذهبی – کارشناس ریاضی و آمار سازمان آموزش و پرورش خراسان

چکیده:

شرایط محیطی کار سیستم ها نقش مهمی در تعیین قابلیت دسترسی، قابلیت اطمینان، نرخ خرابی و میانگین عمر مفید ۱ آنها دارد . قابلیت دسترسی و قابلیت اطمینان یک سیستم بسته به شرایط محیطی متفاوت مانند زمین، دریا، هوا و فضا، کاملا متفاوت خواهند بود . اما بررسی این مسئله به صورت کمی، برای انتخاب تجهیزاتی که بتوانند در شرایط محیطی مورد نظر به راحتی قابل دسترس بوده و با قابلیت اطمینان بالایی کار کنند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است .
در این مقاله ابتدا یک روش عملی جهت بررسی کمی تغییرات قابلیت دسترسی، قابلیت اطمینان و MTTF سیستم ها، بر حسب شرایط محیطی کار آنها معرفی می شود . مجموعه مورد مطالعه در این تحقیق، سیستم کنترل پرواز نوعی هواپیما می باشد که رفتار آن از دیدگاه قابلیت اطمینان به کمک دو راهکار تحلیلی ۲ R.B.D. و فضای حالت مدل سازی می شود . سپس نتایج ارزیابی قابلیت دسترسی، قابلیت اطمینان و MTTF این سیستم، با این فرض که در شرایط محیطی متفاوتی به کار گرفته شود، ارائه و با یکدیگر مقایسه خواهند شد . هر چند مثال عملی ارائه شده در این مقاله نوعی سیستم کامپیوتری کنترل پرواز می باشد، اما نتایج حاصله در مورد سیستم های دیگر ( الکترونیکی، هیدرولیکی، مکانیکی و … ) که در سایر صنایع مانند برق، نفت و پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرند، نیز صحیح بوده و تنها راهکارها و روابط موجود، در مورد آنها قدری متفاوت است .