سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین ریاحی مدوار – دانشجوی دکتری سازه های آبی و آبیاری و زهکشی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
جمال محمدولی سامانی – دانشیار گروه سازه های آبی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
عباس خاشعی – دانشجوی دکتری سازه های آبی و آبیاری و زهکشی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

تحلیل گزینه های مختلف بهره برداری قبل از اجرای هر طرح یکی از ساده ترین و اقتصادی ترین راه های ارزیابی میزان موفقیت طرح درآینده است. مدلسازی عددی امروزه یکی از متداولترین شیوه های شبیه سازی پدیده های فیزیکی مختلف است. استفاده از مدلهای عددی نیازمند بررسی قابلیتو دقت انها در مقایسه با شرایط واقعی است. بهمین منظور در این تحقیق فرایند نفوذ آب در خاک در ابیاری قطره ای به صورت عددی شبیه سازی شده و نتایج با داده های واقعی مقایسه شده است. تخمین دقیق توزیع رطوبت درون خاک درآبیاری قطره ای بعلت تاثیرگذاری شدید آن بر پارامترهای طراحی خصوصا در تعیین فاصله لاترالها – و قطره چکانها در گیاهان ردیفی، یکی از مهمترین فاکتورهای موفقیت طرح های آبیاری قطره ای است. دراین زمینه چندی روش و معادله تجربی ساده وجود دارد که تنها تخمین اولیه ای از شکل پیاز رطوبتی ارائه نموده و هیچکدام قابلیت شبیه سازی دقیق توزیع زمانی و مکانیرطوبت اطراف قطره چکان ها توام با مد نظر قرار دادن جریان غیر اشباع را ندارند. بهمین منظور در این تحقیق با استفاده از مدل دوبعدی عناصر محدود Seep/w فرایند نفوذ غیر دائم آب به داخل خاک در ابیاری قطره ای تحت ابیاری های مختلف شبیه سازی شده و نتایج مدل با داده های اندازه گیری شده واقعی مقایسه شده است. طبق نتایج مدل فوق به خوبی و با دقت بسیار بهتری نسبت به روابط تجربی موجود، میتواند تغییرات مکانی و زمانی پروفیل رطوبت اطراف قطره چکانها را شبیه سازی نماید.