سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پرویز عبدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده:

امروزه با توجه به اهمیت رعایت جنبه های اقتصادی پروژه ها و فعالیتهای مختلف اجرایی و تحقیقاتی، همواره باید به دنبال روشها و ابزاری بود که درعیناقتصادی بودن کاربرد آنها از دقت و اعتبار لازم نیز برخوردار باشند. بر این اساس در این تحقیق کاربرد GPS در اندازه گیری مشخصات مورفومتری فرسایش خندقی شامل موقعیت، طول، مساحت حوزه آبخیز ، پلان عمومی، حجم و تراکم خندقها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و نتایج آن با داده های حاصل از روش سنتی نقشه برداری و مترکشی مورد مقایسه قرار شده است. بر اساس تجزیهتحلیل این دو سری داده، بطور کلی داده های برداشت شده بوسیله GPS از صحت و اعتبار قابل قبولی برخوردار بوده وبا مقایسه ارقام این دو روش، مشاهده گردید که هرچقدر مشخصات مورفومتری خندقها بیشتر و گسترده تر باشد داده های اندازه گیری شد بوسیله GPS به روش نقشه برداری و مترکشی نزدیکتر و حتی در موارد بسیارنزدیک و مشابه می باشد . اما در مقادیر کوچکتر اختلاف اینها زیاد بوده و در استفاده از آنها باید دقت نمود. ولی در خندقهایی با ابعاد بزرگتر استفاده از این روش هم از نظر دقت و اعتبار داده ها و هم از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه می باشد.