سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

جهانگیر پرهمت – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران
بهرام ثقفیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران

چکیده:

با توجه به نیاز به سری زمانی کوتاه مدت وسعت میدان های برفی در محاسبات منابع آب و پیش بینی رواناب حاصل از ذوب برف، اطلاعات ماهوارهای با تکرار زمانی کم پاسخگو نیستند. بنابر این بهازای دستیابی به تکرار زمانی مناسب، قدرت تفکیک مکانی پایین کاهش مییابد. استفاده از این نوع تصاویر نیازمند بررسی تأثیر قدرت تفکیکپذیری اطلاعات ماهوارهای بر دقت تعیین سطح تحت پوشش برف میباشد. در این تحقیق تأثیر قدرت تفکیک پذیری اطلاعات ماهوارهای در تعیین سطح تحت پوشش برف مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور سنجنده Advanced Very High Resolution ) AVHRR (Radiometer ماهواره نوآ با قدرت تفکیک پذیری اسمی معادل ١١٠٠ متر و سنجنده Tmematic )TM(Mapper ماهواره لندست با قدرت تفکیکپذیری اسمی معادل ۲۸/۵ متر انتخاب و مقایسه شدند