مقاله ارزیابی قدرت رقابتي ارقام گندم ( aestivum L Triticum) در مقابل عل فهرز خاكشير (Descurainia Sophia) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در حفاظت گياهان (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۷۴ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: ارزیابی قدرت رقابتي ارقام گندم ( aestivum L Triticum) در مقابل عل فهرز خاكشير (Descurainia Sophia)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص رقابت
مقاله نیک نژاد
مقاله شاخص تحمل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فربدنيا علي
جناب آقای / سرکار خانم: باغستاني ميبدي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: زند اسكندر
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدي قربان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي توان رقابتی، عملكرد و اجزا عملكرد ارقام مختلف گندم در برابر علف هرز خاكشير، آزمايشي به صورت فاكتوريل دو عاملي در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در چهار تكرار در سال زراعي ۸۴-۱۳۸۳ در منطقه ورامين صورت گرفت. عامل اول هشت رقم گندم شامل ارقام طبسي، روشن، كرج۲، آزادي، نيك نژاد، مهدوي، شيراز و پيشتاز و عامل دوم علف هرز خاكشير در دو سطح با و بدون علف هرز بودند. در اين بررسي شاخص رقابت، شاخص تحمل، عملكرد دانه، شاخص برداشت و اجزای عملکرد ارقام مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج نشان داد كه در حضور و غياب علف هرز خاكشير بين ارقام از لحاظ عملكرد دانه اختلاف معني داري وجود داشت. همچنين ارقام از نظر شاخص برداشت داراي تفاوت معني دار با هم بوده اما تحت شرايط رقابت و عدم رقابت با علف هرز خاكشير بين ارقام اختلاف معني دار ديده نشد. از سوی دیگر نتایج نشان داد رقم نيک نژاد از شاخص رقابت بالاتري نسبت به ساير ارقام در مقابل علف هرز خاكشير برخوردار بود. بر اساس شاخص تحمل، بدليل بالا بودن ميزان عملكرد دانه اين رقم در حضور علف هرز مي توان آن را به عنوان رقمي متحمل به خاكشير نيز معرفي نمود.