سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

امیر البدوی – استادیار و رئیس بخش مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس
سارا رضایی وصال – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات – دانشگاه تربیت مدرس
حامد قهری صارمی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

با ظهور عصر اطلاعات و پر اهمیت تر شدن نقش فنĤوری های ارتباطی و اطلاعاتی در درون سازمان هـا، نقـش زنجیـره تـأمین و مـدیریت زنجیره تأمین به عنوان بستر رشد و کاربری این فنĤوری ها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است تا حدی کـه در دنیـای رقـابتی امـروز نحوه طرح ریزی، برنامه ریزی و پیاده سازی مدیریت زنجیره تأمین به عنوان یک حربه رقابتی مطرح بوده و سازمان هـا تـلاش دارنـد تـا بـا استفاده از این حربه به مزیت رقابتی پایدارتری نسبت به رقبای خود برسند . در این میان مبحث فرآیند های زنجیـره تـأمین یـا بـه عبـارتی مدیریت زنجیره تأمین از دیدگاه فرآیند های کسب و کار یکی از جدید ترین مباحث مطرح در این حوزه بوده که در واقع بستر کلیه ارتباطات فیزیکی، مالی و اطلاعاتی را در درون زنجیره تأمین ایجاد می نمایند . با آگاهی از اهمیت این بحث، نویسندگان این مقاله در راستای رسیدن به اجماعی قیاسی در مورد ادبیات موجود در این حوزه، به بررسی کلیه چارچوب های موجود برای فرآیندهای زنجیره تأمین و سـپس قیـاس آنها از طریق شاخص های مطرح شده پرداخته و در انتها جایگاه، ویژگی ها و نقاط ضعف دو چارچوب برتر از پنج چـارچوب مـورد بحـث را ارائه دادهاند .