سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی اکبر محمودی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
الیاس نیستانی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

چکیده:

این تحقیق به منظو ر بررسی و انتخاب لاین ها ی دارای صفات زراعی مناسب ، پر محصول و سازگار به شرایط دیم در منطقه شیروان (خراسان شمالی ) و طی ۱۳۸۳-۱۳۸۲ زراعی اجرا گردید . آزمایش شامل ١٤ لاین و یک شاهد محلی بود . صفات مورد ارزیابی شامل تاریخ سبز شدن ، درصد پوشش ، زمان گلدهی ، ارتفاع بوته، تاریخرسیدگی، و مقاومت به بیماریها بوده , عمل کرد هر کرت و وزن صددانه بودند. تجزیه آماری مربوطه با استفاده از برنامه های رایانه ای صورت گرفت. نتایج تجزیه مرکب نشان داد که بین لاین ها و ارقام مورد آزمایش اختلاف آماری معنی داری از نظر صفت عملکرد دانه در سطح ٥ درصد و سایر صفات در سطح ١ درصد وجود داشت . در بررسی میانگین های دوساله، لاین شماره ٣ با میزان ۸/۷۰۳ کیلوگرم در هکتار بیشترین میانگین عملکرد دانه را از آن خود کرد که البته با لاین ها ی شماره ۹، ۵ و ۶ در یک کلاس قرار داشت . کمترین میزان عملکرد دانه نیز مربوط به لاین شماره ١ با میانگین ٤١٦ کیلوگرم در هکتار و میزان عملکرد رقم شاهد محلی نیز ۵۳۶/۳ کیلوگرم در هکتار بود . لاین شماره ۱۳ که در این آزمایش زودگل ترین و زودرس ترین لاین بود ، بیشترین میزان عملکرد دانه را در سال اول دارا بود و لاین شماره ١ که دیرگل ترین لاین و دارای بالاترین وزن صددانه نیز بود ، کمترین میانگین عملکرد دانه را در میانگین دوساله به خود اختصاص داد.