سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

تقی بابائی – عضو هیات علمی بخش اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
احمدرضا کوچکی – عضو هیات علمی بخش تحقیقات غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
بهزاد سرخی – عضو هیات علمی بخش تحقیقات غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

چکیده:

جو Hordeum vulgar L بعد از گندم دومین غله و محصول عمده زراعی کشور، با سطح زیر کشت چهل وپنج هزار هکتار جایگاه ویژه ای در استان مرکزی دارد . در حال حاضر رقم غالب با تیپ زمستانه در استان رقم ماکوئی می باشد لذا انتخاب و معرفی ارقام جدید وارقام متنوع در استان از اهمیت خاصی برخوردار است. در این بررسی انتخاب و معرفی رقم یا ارقام جدید سازگار جو در مراحل نهایی بررسی سازگاری و پایداری در مزارع زارعین استان مرکزی از سال زراعی ۸۴-۸۳ به مدت سه سال انجام شد. لاین های مورد بررسی لاین های برتر از دو طرح پایداری لای نهای امیدبخش از سری EBYT.C-80 و EBYT.C-81 و شامل CB-81-15، CB-81-13،CB-81-11،CB-74-2 و رقم ماکوئی (شاهد) بودند. سه لاین CB-81-15 ، CB-81-11 و CB-74-2 به ترتیب با میانگین عملکرد های ۷/۷۵۸، ۷/۲۵۰ و ۶/۶۲۰ تن در هکتار با هم اختلاف عملکرد معنی دار نداشتند و لیکن عملکرد بیشتر و معنی داری نسبت به رقم شاهد ماکوئی داشتند . این ارقام مورد استقبال زارعین با شرایط مختلف قرار گرفتند . نتایج نشان داد که سه لاین با داشتن تفاوت های جزئی در صفات زراعی برای شرایط متفاوت استان قابل توصیه می باشند . لاین امیدبخش شش پر CB-81-15 با ارتفاع ۸۵-۸۰ سانتی متر و متحمل به ورس برای اراضی با حاصلخیزی متوسط توصیه می گردد . لاین امیدبخش شش پر CB-84-2 با ارتفاع ۸۰-۷۵ سانتی متر بسیار متحمل به ورس برای اراضی با حاصلخیزی متوسط و بالاتر توصیه می گردد. لاین امیدبخش دو پر CB-81-11 و متحمل به ورس برای اراضی با حاصلخیزی متوسط و پایین تر توصیه می شود.