سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فواد فاتحی – دانشجوی دکتری ژنتیک بیومتری دانشگاه تهران
اکبر شعبانی – عضو هیات علمی معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم

چکیده:

در بیشتر مناطق کشور مردم تمایل به مصرف نخود دانه درشت دارند . لذا معرفی ارقام زودرس و دانه درشت که دارای عملکرد قابل قبولی نیز باشند لازم به نظر می رسد. این تحقیق به منظور ارزیابی خصوصیات زراعی و مقایسه عملکرد لاین های نخود الیت آمریکای لاتین (بذر درشت ) ارسالی از ایکاردا در قالب طرح لاتیس ساده ۶ ×۶ در ایستگاه های تحقیقاتی سرارود و خرکه در مناطق کرمانشاه و کردستان در سال ۱۳۸۲ به اجرا در آمد. تجزیه مرکب داده ها نشان داد به دلیل عدم یکنواختی واریانس ها نتایج هر منطقه تنها برای همان منطقه قابل ارائه م ی باشد. در این تحقیق در کرمانشاه لاین های FLIP00-63C و FLIP00-61C به ترتیب با عملکردی برابر ۷۷۱ و ۷۵۴ کیلوگرم در هکتار، بیشترین مقدار عملکرد را به خود اختصاص دادند . از نظر زمان رسیدگی نیز لاین FLIP00-61C که دومین مقدار عملکرد ر ا داشت از تمامی لاین ها زودرس تر بود این لاین به همراه لاین های FLIP00-44C ،FLIP00-65C ،FLIP00-63C و FLIP00-64C از میان لاین های ارسالی از ایکاردا در منطقه کرمانشاه انتخاب گردیدند . در کردستان نیز تنها لاین FLIP00-63C با عملکردی برابر ، ۱۱۲۲ کیلوگرم در هکتار اختلاف معنی داری با شاهد محلی کردستان در سطح ۵% داشت و ۱۳ لاین در کلاس شاهد محلی کردستان قرار گرفتند . در دو منطقه لاین FLIP00-70C دارای بیشترین وزن صد دانه بود. لاین FLIP00-65C از تمامی لاین ها زودرس تر بود . از میان ارقام مورد ارزیابی در منطقه کردستان لاین های FLIP00-68C ،ILC464 ،FLIP00-61C ،FLIP97-24C و FLIP00-70C انتخاب گردیدند. در این آزمایش ۵ لاین برتر از کرمانشاه و ۵ لاین برتر از کردستان که به ترتیب دارای بیشترین مقدار عملکرد بودند برای بررسی های بیشتر انتخاب شدند.