سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالهادی حسین زاده – دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج
منصور خضری عفراوی – دانش آموخته کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج
تراب میری – دانش آموخته کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج
علی پیغمبری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور ارزیابی مقاومت به تنش خشکی در بین لاین های گندم دوروم تعداد ۲۵ لاین از نظر برخی صفات مرفولوژیک و عملکردی مرتبط با مقاومت به خشکی در دو آز مایش واجد تنش و بدون تنش آبی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار بررسی شدند . نتایج تجزیه واریانس صفات اختلاف معنی داری را در اکثر صفات نشان داد و از نظر این صفات تنوع بالایی مشاهده شد . تجزیه همبستگی صفات مشخص کرد که تحت شرایط تنش صفات وزن هزار دانه ، تعداد سنبلچه در سنبله همبستگی مثبت و معنی داری را با عملکرد داشتند و تحت شرایط بدون تنش صفات تعداد دانه در سنبله و تعداد سنبله در متر مربع با عملکرد همبستگی مثبت و معنی داری را نشان دادند. تجزیه رگرسیونی صفات مشخص کرد که در محیط فاقد تنش صفات ارتفاع گیاه، طول پدانکل، تعداد سنبله در متر مربع و وزن هزار دانه اهمیت بیشتری بودند. در محیط واجد تنش نیز صفات طول خوشه، طول پدانکل، تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه دارای اهمیت بیشتری می باشند . به طور کلی در محیط واجد تنش و بدون تنش صفت طول پدانکل بیشترین اثر را بر روی عملکرد داشت که اهمیت انتقال مجدد را نمایان می سازد . با توجه به نتایج نمودار بای پلات لاین های ۱۴، ۲۰، ۱۶، ۱۷، ۱ و ۱۵ بهترین و متحمل ترین لاین ها و شاخص های HRM ،STI و GMP به عنوان مناسب ترین شاخص ها برای شناسایی ارقام متحمل شناخته شدند.