سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرهاد بهنام فر – دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
شهاب اسلامی – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

در این مقاله تعدادی مدل سازه ای متشکل از قابهای خمشی بتن مسلح با تعداد طبقات متوسط با استفاده از آئین نامه زلزله ایران و آبا تحلیل و طراحی می شود، سپس همین قابها با استفاده از دستورالعمل ATC- 40دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود و نیز روش YPSمورد ارزیابی قرار می گیرند. با انجام آنالیز استاتیکی غیر خطی Pushover و با استفاده از روشهای مندرج در دستورالعمل ATC- 40و همچنین مستقلاً با تعیین تغییر مکان هدف و با استفاده از دستورالعمل بهسازی لرزه ای نقطه عملکرد و متعاقب آن سطح عملکرد قابها بدستمی آید. برای بد ست آوردن میزان چرخش مفاصل از برنامه Drain-2Dx استفاده کرده و آنالیز Pushoverتا نقطه عملکرد به دست آمده از دو دستورالعمل فوق روی سازه ها انجام می گردد و بدین ترتیب چرخش مفاصل و سطوح عملکرد نتیجه شده از کاربرد هر دستورالعمل در نقطه عملکرد هر سازه به دست می آید. همین مدلهای سازه ای با استفاده از روش جدید YPSکنترل شدهو سطح عملکرد مربوط به آنها نیز بدست می آید. در پایان سطح ایمنی لرزه ای قابهای طرح شده توسط آئین نامه بتن ایران با استفاده از دستورالعمل های ATC- 40و بهسازی لرزه ای و نیز روش YPSتعیین می گردد. نتایج حاصله بیانگر آن هستند که سازه های طرح شده طبق آبا از نظرATC- 40 از ایمنی لرزه ای بیشتر و از دیدگاه YPSو دستورالعمل بهسازی لرزه ای از ایمنی کمتری برخوردار بوده اند