سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا میرزاگل تبار روشن – عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
امین عبادی – کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

در طی زلزله های شدید بر اثر ارتعاش غیر همفاز سازه های مجاور که دارای فاصله ی کافی از یکدیگر نمی باشند پدیده ضربه اتفاق می افتد . آسیبهای ناشی از ضربه به طور کامل در زلزله های شدید سالهای گذشته گزارش شده است . از آنجایی که کشور ایران از لحاظ لرزه خیزی در یکی از فعال ترین مناطق جهان قرار داشته و هر از چندگاهی زلزله مخرب با آسیب های جانی و مالی وسیع در کشور اتفاق می افتد و از آنجایی که معم ولاً در مناطق اصلی و مهم شهرهای بزرگ به منظور استفاده حداکثر از زمین در برخی موارد ساختمانها با فاصله ناکافی از یکدیگر ساخته می شو ند لزوم تحقیق در مورد آسیب های ناشی از ضربه ضروری به نظر می رسد در این مقاله ابتدا روشهای تخمین فاصله ایمن برای جلوگیری از ضر به زدن ساختمانهای مجاور به یکدیگر بررسی شده و سپس با قرار دادن دو ساختمان ۷ و ۱۲ طبقه در کنار یکدیگر با استفاده از المان اتصالی GAP پاسخ های دو ساختمان ( تغییر مکان جانبی و برش طبقات ) در اثر ضربه با حالت بدون ضربه مقایسه شده است.