سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدسعید مهینی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه یزد، یزد، صفائیه
حمیدرضا رونق – دانشیار بخش مهندسی عمران، دانشگاه کوئینزلند استرالیا
ارسلان نیرومندی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه یزد، یزد صف

چکیده:

در سالهای اخیر، طراحی بر اساس سطح عملکرد، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است . به عنوان مثال ساختمانهای بتنی با شکل پذیری معمولی ، به روش غیر خطی تحلیل شده و سپس معیارهای پذیرش دستورالعملهایATC 40 و بهسازی ایران کنترل می گردد و در صورت نیاز راهکارهای مقاوم سازی برای آنها ارایه می شود . یکی از روشهای مقاوم سازی، استفاده از ورقهای کامپوزیتهای الیافیFiber Reinforced Polymer (FRP)برای تقویتقسمتهای ضعیف سازه از جمله در محل اتصالات است. در این مقاله سطح عملکرد یک قاب بتن آرمه با شکل پذیری معمولی قبل و بعد از تقویت در اتصالات به وسیله ورقه هایFRPتعیین و مقایسه می گردد . در این تحقیق اصل"تیرضعیف– ستون قوی " در ارزیابی رفتار سازه ه ا ملاک قرار می گیرد. برای پیاده سازی سختی خمشی اتصالا ت تقویت شده باFRPدر قاب بتن آرمه، ابتدا با استفاده از نتایج آزمایشات انجام گرفته توسط نویسندگان اول این مقاله در دانشگاه کوئی نزلند استرالیا و تحلیل غیر خطی با بکار گیری نرم افزارANSYSسختی خمشی اتصالات استخراج ،می گردد و سپس این قاب به کمک نرم افزا ر ۲۰۰۰SAP به روش فشارافزون دو بعدی تحلیل شده و سطح عملکرد و
شکل پذیری آن با قاب ساده مقایسه می گردد. بدین منظور منحنی شبه شتاب – شبه جابجایی تراز بام قاب با طیف طرح آیین نامه زلزله استرالی ا و ایران مقایسه می شود . نتایج نشان می دهد که شکل پذیری ساختمانهای بتنی موجوددر صورت تقویت در اتصالات باFRP افزایش یافته و سطح عملکرد آنها ارتقاء می یابد .