سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لینا چاسبی نژاد – کارشناس اقتصاد، سازمان آب و برق خوزستان، مدیریت اقتصاد و درآمد
حمید رضا خدابخشی – مدیریت مطالعات طرحها، سازمان آب و برق خوزستان، معاونت توسعه سد و نیرو
مسعود شهنازی – مسئول پروژه طرح افزایش ارتفاع سد تنظیمی گتوند، معاونت توسعه سد و نیروگ

چکیده:

پیامد های مربوط به آلودگی محیط زیست و محدود بودن عمر انرژی های فسیلی در کنا ر مزایای نیروگاههای برقآبی و داشتن اثرات مثبت جانبی، تجدید پذیر بودن و وجود پتانسیل های زیاد انرژی برقآبی در کشور باعث شده تا توجه بیشتری به این نوع نیروگاهها شود. لذا دستیابی به انرژی های برقابی می تواند به عنوان یک راهکار جهت پاسخگویی به تقاضای فزاینده برق و مشکلات ناشی از مصرف سوخت های انرژی باشد. در کشور ما نیازهای مالی این نیروگاهها از محل بودجه عمرانی تأ مین می گردد. نظر به کمبود منابع اعتباری و نیاز به مبالغ کلان جهت احداث این نیروگاهها استفاده از سرمایه های خصوصی درتأمین مالی این نیروگاهها را امری اجتناب ناپذیر کرده است. ارزیابی مالی قسمتی از
مطالعات جامع تحلیل مالی طرحها می باشدکه آثار و پیامدهای مالی طرح بر سرمایه گذاران را مشخص می کند.در این مقاله صرفًا سه شاخص مالی نیروگاه طرح افزایش ارتفاع سد گتوند جهت نشان دادن سود آوری تجاری طرح برآورد شده اند. سد تنظیمی گتوند نیز در بالادست شهر شوشتر به فاصله ۳۰ کیلومتری از آن در سال ۱۳۵۵ احداث شده است. با شروع عملیات ساخت سد و نیروگاه گتوند علیا که در بالادست این بند قرار دارد، بدلیل کارکرد پیک نیروگاه آن و نیاز به کنترل و تنظیم مجدد آب، پروژه افزایش ارتفاع این بند در دست مطالعه میباشد. طبق مطالعات به عمل آمده با ۳۳۷/ افزایش ارتفاع این بند قدیمی امکان احداث نیروگاه ۹۰ مگاواتی با انرژی تولیدی سالیانه ۷ گیگاوات ساعت بوجود میآید. با بررسی شاخص های ارزیابی مالی طرح که در دو حالت با و بدون در نظر گرفتن نرخ تورم محاسبه شده اند مشخص می شود این نیروگاه از جذابیت زیادی جهت تأمین مالی به این روش توسط بخش خصوصی داخلی و خارجی برخوردار است.