سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدهادی سالار – شرکت برق منطقه ای سمنان
مجید خطیبی – شرکت برق منطقه ای سمنان
مصطفی کرمی – شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان
حسین صفری – شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

چکیده:

نامتعادلی ولتاژیکی ازمهمترین عوامل اغتشاش درشبکه های توزیع برق می باشد که ازمهمترین عوامل بوجود آورنده آن می توان به بارهای تکفازبزرگ و توزیع غیرمتعادل بارها اشاره نمود عموما اغلب مشترکین برق درشبکه های توزیع مصرف کنننده های تکفازبوده و توزیع مشترکین برق درشبکه های توزیع مصرف کننده های تکفازبوده و توزیع مشترکین تکفازروی فازهای سه گانه بطوریکسان و متعادل نمی باشد لذاشبکه های توزیع اغلب نامتعادل بوده و ازسیم نول آنها جریان نسبتا زیادی عبورمی کندعدم تعادل شبکه توزیع و جریان دارشدن سیم نول تبعات مختلفی ازقبیل افزایش تلفات ،گرم شدن تجهیزات سه فاز،افت ولتاژدراثرنامتعادلی ،جابجایی نقطه صفر،تولید مولفه های صفرومنفی و به طورکلی کاهش کیفیت توان شبکه رابه دنبال خواهدداشت .این مقاله نتایج بررسی و ارزیابی شبکه توزیع شهرستان گرمسارکه تحت عنوان یک پروژه تحقیقاتی درحال تکمیل می باشدرابیان می کند.اقدامات انجام شده روی شبکه توزیع شهرستان گرمسارو نتایج بدست آمده نشان می دهندکه عمده نامتعادلی شبکه فشارضعیف ناشی ازتوزیع نامناسب مشترکین تکفازروی فازهای شبکه می باشد که باانجام جابجایی بارها می توان کیفیت توان شبکه و مشترکین رااصلاح نمود.