سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیرحسین کیهانی پور – مرکز تحقیقات مخابرات ایران، پژوهشکده فناوری اطلاعات، گروه بوم یسازی
علی محمدزارع بیدکی – مرکز تحقیقات مخابرات ایران، پژوهشکده فناوری اطلاعات، گروه بوم یسازی
مریم محمودی – مرکز تحقیقات مخابرات ایران، پژوهشکده فناوری اطلاعات، گروه بوم یسازی
محمد آزادنیا – مرکز تحقیقات مخابرات ایران، پژوهشکده فناوری اطلاعات، گروه بوم یسازی

چکیده:

یکی از مفاهیمی که در دهه اخیر به گونه ای بسیار گسترده در جوامع پیشرفته مورد بررسی قرار گرفته و حتی در بعضی مواقع با موفقیت به اجرا در آمده، مفهوم دولت الکترونیک است . هدف اصلی از پیدایش دولت الکترونیک، بسترسازى مناسب جهت دسترسی هر چه بهتر و بیشتر شهروندان به اطلاعات و خدمات دولتى، اصلاح کیفیت خدمات و ارائه فرصت هاى بیشتر براى مشارکت در فرایندها و نمادهاى مردم سالار اس ت. از ای ن رو تلاش بر ای نظارت بر وضعیت خدمات در دولت الکترونیک، از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در این مقال ه، سیستم خودکاری برای ارزیابی دولت الکترونیک ایران، معرفی می شود. ارزیابی های این سیستم بر روی حدود یازده هزار سایت رجیستر شده در دامنهIR و در برگیرنده تمام سازما نهای دولتی، وزارتخانه ها، شرک تها و دانشگا هها و بالغبر حدود دو میلیون صفحه، انجام شده است. هدف از این سیستم، استخراج شاخ ص های مختلف علمی برای ارزیابی دولت الکترونیک از قبیل توزیع محتوای سایت ها (علمی، خبری، دولتی، تجاری و وبلا گ)، حجم محتوای فارسی، سروی س های ارائه شده، درصد کدینگ های مختلف فارسی و غیره م ی باشد. از این آمار می توان جهت هدفمند نمودن برنامه های آتی درخصوص دولت الکترونیک، استفاده کرد.