سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی امین زاده – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران
محمدرضا رضایی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران

چکیده:

در مدلسازی مخازن نفتی از دو دسته اطلاعات، یکی «نمودارهای چاه» و دیگری «مقاطع لرزه ای»، استفاده می گردد. یکی از راههای ایجاد ارتباط بین این داده ها و انطباق نمودارها بر مقاطع لرزه ای، تبدیل لاگهای پتروفیزیکی به رد لرزه های ژئوفیزیکی می باشد. این کار از طریق ساخت لرزه نگاشتهای مصنوعی به کمک نمودارهای چگالی و صوتی امکان پذیر است.
در این مطالعه با استفاده از اطلاعات چاههای مخزن بنگستان در میدان اهواز، واقع در مناطق نفتخیز جنوب ایران، لرزه نگاشتهایی ساخته شده و پارامترهای پتروفیزیکی هم محاسبه شده و از مقایسه اینها با همدیگر، نحوه تغییرات و عللعوامل رفتار بازتابنده ها در طول میدان مورد بررسی قرار گرفته است.
شناخت داده های مورد نیاز جهت بهبود نتایج، آشنایی با موانع موجود، شناخت پارامترهای لرزه ای مناسب جهت ساخت لرزه نگاشت در این مخزن، تشخیص پارامترهای پتروفیزیکی موثر و نحوه تغییرات آنها در طول میدان، دلایل ظهور بازتابنده های موجود بر روی مقطع لرزه ای ساخته شده و ارائه راه حلهای کاربردی جهت مطالعات بعدی از جمله دستاوردهای این مطالعه می باشند. تخلخل مهمترین عامل موثر بر بازتابنده ها شناخته شد و توصیه می شودبه کمک بازتابنده های لرزه ای در زون بندی میدان تجدید نظر صورت گیرد.