مدلهاي سنتي چهار مرحله اي حمل و نقل

اين روش داراي چهار زير مدل است که براي پيش بيني سفرهاي درون شهري به تفکيک ساعت روز، هدف سفر، زوج مبداء- مقصد، وسيله نقليه و مسير منتخب به کار مي رود. محصول نهايي اين روش مجموعه جرياني روي کمان هاي شبکه به تفکيک وسيله نقليه است . زير مدل هاي اين روش از مدل هاي ايجاد سفر، توزيع سفر، تفکيک سفر و تخصيص سفر تشکيل شده اند. انواع مدل هاي برآورد تقاضاي سفر مورد استفاده در مدل شهر تهران براساس مطالعات طرح جامع حمل و نقل شهر تهران  در جدول ۱ ارائه شده است . همچنين در شکل ۱ نمودار طرح کلي مدل سنتي چهار مرحله اي مورد  استفاده در طرح جامع حمل و نقل و ترافيک شهر تهران آورده شده است [۱].

مدلهاي رفتاري تقاضاي سفر

مدلهاي رفتاري مشمول درنظر گرفتن انتخاب استفاده کنندگان سيستم حمل و نقل هنگاميکه بـا گزينه هاي مختلف مواجه مي شوند مي باشد. انتخابهاي وابسته بـه سـفر از تـواتر سـفر، زمـان سـفر، مقصد، مد و مسير حمل و نقل تشکيل شده اند. از ساختار هـاي مناسـب در مـدل سـازي کـه از نظـر  رفتاري انطباق مناسب با فرآيند تصميم گيري در زمينه هاي متنوع به ويژه حمل و نقل دارد ، سـاختار   لوجيت است . ساختار لوجيت در تحليل تقاضاي حمل و نقل در شهرهاي مختلف دنيا مـورد اسـتفاده قرار گرفته است . مدلهاي لوجيت به دو دسـته اصـلي مـدلهاي لوجيـت چندگانـه و مـدلهاي لوجيـت  آشيانه اي تقسيم مي شوند [۵].