سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرشاد لطفی ازد – کارشناس ارشد ژئوتکنیک
مسعود نصیری – دکترای هیدرولیک

چکیده:

یکی از مؤثرترین روشهای حفاظت، بازسازی و تثبیت سواحل در حال فرسایش در رودخانه ها و دریاها استفاده از آبشکن ها می باشد. یکی از انواع آبشکن ها که از پایداری واستحکام خوبی برخوردار است آبشکنT شکل می باشد. مهمترین خصوصیت جریان تحت تأثیر سازه هایی نظیر آبشکن، توسعه یک ناحیة آشفته چرخشی در پایین دست آ ن می باشد. چنین جریاﻧﻬایی اغلب به صورت کم عمق هستند ، زیرا عمق آب در مقایسه با مقیاس طول افقی جریان کوچک است.برای طراحی سازه های دریایی و رودخانه ای، توانایی پیش بینی جریان و چگونگ ی انتقال رسوبات و آلودگی در منطقه چرخشی جریان و همچنین جریان اصلی لازم است. در حال حاضر با پیشرفت کامپیوترها، استفاده از نرم افزارهای دوبعدی در سطوح مهندسی در حال افزایش میباشد. با بررسی این نر م افزارها مشخص می گردد که اختلاف زیادی بین برخورد آﻧﻬا با مسئله مدلسازی آشفتگی و برخوردهای رایج در مقالات علمی وجود دارد. این نرم افزارها عموماً یا با مدل لزجت ثابت و یا با مدلهای ساده صفر معادله أی از آنار این مسئله گذشته اند و انتخاب ضرایب مناسب به عهدة کاربر می باشد . در این مقاله چگونگی عملکرد مدلهای آشفتگی ساده مانند روش لزجت ثابت و اسماگورینسکی برای جریاﻧﻬای کم عمق چرخشی در اطراف آبشکنهای T شکل مورد بررسی قرار گرفته است . با توجه به محدودیتهای اندازه گیریهای میدانی ، نتایج پیش بینی شده به وسیله مدل عددی با نتایج آزمایشگاهی اندازه گیری شده بدین منظور مقایسه گردیده است.