سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیرحسین ذکریائی – دانشجوی کارشناسی ارشد – گرایش مهندسی ومدیریت ساخت- دانشگاه علوم و تحق
ایمان صفاریان – دانشجوی کارشناسی ارشد – گرایش مهندسی ومدیریت ساخت- دانشگاه علوم و تحق

چکیده:

زره FRP یک روش مؤثر در تقویت اعضاء فشاری بتنی است.زره FRP از طریق محصورکردن عضو فشاری و ممانعت از انبساط جانبی ناشی ازاثرپواسون باعث افزایش مقاومت فشاری میشودکه اصطلاحاً محصورکنندگی خوانده میشود.یک ستون بتنی محصوربه زره FRP دارای یک نمودارتنش-کرنش دوخطی است که شاخه اول آن منعکسکننده خصوصیات بتن و شاخه دوم بیانگر خصوصیات FRP است . محققین بسیاری تلاش کرده اندتا با ارائه مدلی،رفتار ستون بتنی مسلح به زره FRP راتشریح نمایند.این مدلها عمدتاًدارای گرایشهای طراحی یا تحلیلی هستند.مدلهای طراحی براساس نتایج آزمایشگاهی وتصحیحات لازم بدست میآیند،در حالیکه مدلهای تحلیلی مبتنی بر روشهای استنتاجی ریاضی هستند.مقاله حاضر معتبرترین مدلهای طراحی و تحلیلی راموردبررسی قرار میدهد وبا مقایسه آنها با داده های آزمایشی صحت نتایج حاصله از آنها مورد ارزیابی قرار میگیرد.