سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش پیش بینی عددی وضع هوا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نوید حاج بابایی – کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی اصفهان
سیدعلی آزرمسا – استادیار گروه فیزیک دریا، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

اطلاع از وضعیت بردار باد و ارتفاع موج در دریا می تواند نقش عمده ای بر روی پیشرفت علوم و فناوری دریایی گذارد. بدین منظور در این مقاله سعی گشت که با استفاده از آمار مربوط به سمت و سرعت باد بطور ۳ ساعتی در ایستگاه ساحلی بوشهر وضعیت امواج و تلاطم دریا مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله ابتدا درصد فراوانی سرعت باد در فصول مختلف مشخص شده . سپس از طریق برنامه نویسی درمحیط ویژوال بیسیک تداوم وزش باد در منطقه محاسبه و جهت استفاده از روشهای پیش بینی از طریق مدلهای طیفی جان سواپ، پیرسون و مدل SMB اقدام شد. نتایج بدست آمده نشان داد که در اکثر اوقات دریا دارای تلاطم کمی است و ارتفاع امواج به ۰/۵ متر نمی رسد و شرایط توسعه یافته در منطقه به ندرت دیده می شود. پس از مقایسه این نتایج با مقادیر واقعی (بویه بوشهر) مشخص گردید که تنها روش SMB روش قابل قبولی بر روی منطقه می باشد و روش پیرسون مسکویچ خطای بیش از ۱۰۰% را نشان میدهد که علت آن ، استفاده از مدل پیرسون مسکویچ در شرایط توسعه یافته می باشد، روش جان سواپ نیز به علت عدم اعمال تصحیحات پنج گانه بر روی منطقه دارای خطای بیشتری نسبت به SMB است.