سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ایاد اعظمی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام، دانشکده مناب
علی نجفی نژاد – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام، دانشکده مناب
محمود عرب خدری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام، دانشکده مناب

چکیده:

به منظور ارزیابی صحت و دقت روش های متداول در برآورد رسوبدهی، در این تحقیق برای حوزه سد ایلام، از سه نوع منحنی سنجه رسوب یک خطی، خطی شکسته و حد وسط دسته ها استفاده گردید. بر اساس شاخص های آماری منحنی سنجه ای که کمترین خطا و بهترین قابلیت پیشگویی را داشته باشد در تلفیق با دبی متوسط روزانه به عنوان روش مناسب برآورد بار معلق رسوبی تعیین می گردد، و سپس نتایج حاصل از روش مناسب را با یک دوره ۴۰ روزه که غلظت رسوب اندازه گیری شده، مقایسه و نتایج حاصل از روش مناسب در طول کل دوره جریان، پایه و سیلابی ارزیابی میگردد. نتایج نشان داد، منحنی سنجه رسوب حد وسط دسته ها در تلفیق با آمار روزانه جریان به عنوان روش مناسب انتخاب گردید. همچنین بر اساس دیگر نتایج این تحقیق ، روش مناسب (منحنی سنجه حد وسط دسته – دبی متوسط روزانه) ۵۶ درصد بار رسوبی واقعی را در طی دوره اندازه گیری برآورد نمود که از تلفیق آبنمود سیلاب (دبی لحظه ای) با منحنی سنجه حد وسط دسته ها در ایام سیلابی، این مقدار به ۸۳ درصد مقدار رسوب واقعی افزایش یافت. به عبارتی دیگر در جریان های سیلابی با به کارگیری آبنمود سیلاب، میزان رسوبدهی مدل در مقایسه با استفاده از دبی متوسط روزانه ۲/۷۳ برابر افزایش یافت.