سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا برهانی – اداره کل هواشناسی استان خراسان جنوبی
محمدرضا طحان –
محمدحسین دلیری –
سیدجواد سیدان –

چکیده:

از طرفی شاخصهای ارزیـابی خشکـسالی بـ ر مبنـای کلاسـه هـا و روشـهای طبقـه بنـدی خشکسالی نتایج متفاوتی را نشان می دهند . از اینرو لازم است در مناطق مختلف نتایج حاصل از این شاخصها بـا واقعیتهـای منطقه تطبیق داده شده و بهترین شاخص ارزیابی کننده مشخص شود . به منظور تعیی ن روش مناسب ارزیابی خ شکـسالی دراستان خراسان جنوبی پنج شاخص عمده تعیین خشکسالی هواشناسی شـامل :(SPI) ،(PNPI) ،(SIAP) ،(DPI) و (RAI) ایستگاه سینوپتیک بیرجندبه عنوان نمونه، محاسبه و مـورد ارزیـابی قـرار (۱۹۵۶-۲۰۰۵) ساله ۵۰ با استفاده از آمار گرفتند . برای ارزیاب ی این شاخصها شش معیار توانایی، کارایی، شفافیت، مهـارت، توسـعه پـذیری و بعدپـذیری بـه عنـوان معیارهای ارزیابی ک ننده تعریف و به هر یک بر حسب درجه ی اهمیـت آن ، وزن داده شـد . آن گـاه امتیـاز ایـن معیارهـا در منطقه تعیین و با محاسبه حاصلضرب امتیازها در مقادیر وزنی و مرت ب کـردن نزولـی رتبـه هـای حاصـل ، بهتـرین شـاخص خشکسالی مشخص گردید . نتایج این مطالعه نشان داد که شاخصهای بارندگی سالانه(SIAP) و ناهنجـاری بارنـدگی(RAI)از امتیاز بالاتری برخوردار ند و شاخص درصد نرمال (PNPI) در جایگاه سوم قرار مـی گیـرد . شاخـصهای بـارش اسـتاندارد شده (SPI) و دهکها (DPI) نیز به دلیل قابلیت ضعیف ، در رتبه های نهایی قرار گرفتند .